මම හැමතිස්සෙම කියවන නිසා ගෙදර අය මට කතා කලේ පෙත්තප්පු කියලා – Pushpa Ramyani de Zoysa