අධික උෂ්ණත්වය නිසා දරුවන්ට ඇතිවන සංකූලතා වළක්වාගන්නේ මෙහෙමයි – Nirogi – JWID