පුතා ඉපදුන වෙලාවේ කට්ටිය හැසිරුණ විදිහට මම හුඟක් බය වුණා – Ramiya (Rameesh Sashinka)