පුංචි ඉඩක ලස්සන නිවසක් – Kedella (කැදැල්ල) – Episode 35