ඉසුරු මහ ඇමතිතුමාගෙ නඩු විසඳිඳ නඩු විසඳිල්ල – Cook Pakshaya (කුක් පක්‍ෂය) – Episode 17