සමාජයට ඕන දේ කරන්නේ නැතුව තමන්ගේ දක්ෂතාවයට ඉඩදෙන්න – Nirogi – JWID