මල් පොකුරක් අතේ තියන් ගහපු ෆොටෝ එකක් ගිය දුර – Ashan Fernando & Kumudi Chathu Liyanage