රශිප්‍රභා සංදීපනී රඟන “SAMARAPOORI” Tamil Tele Series – සිංහල උපසිරැසි සහිතව ළඟදීම