දැනුමෙන් සන්නද්ධ අනාගත නායකයින්ගේ විවාද වේදිකාව – The Debater with AAT – EP Trailer 02