ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදය ඇත්තටම සාර්ථකයිද? – The Debater with AAT – Episode 01