සුදු පාටට ඉන්නව නම් මෙයාට ඕන ගෑණියෙක් එකයි සිරස තරු අවුරුද්ද Munchee සමඟ