සීනි බෝල කන්න පෙරේතකමට අකුරු ලස්සනට ලිව්වා – කර්නල් ඩයස් ධර්මසේන – Dinana Jeewitha – JWID