මං එයාලට කියලා තියෙන්නේ බැන්ද කාලෙක මිනිහව, කෙල්ලගේ ගෙදර එක්කන් එන්න ඕන කියලා