මම පොඩි කාලේ රඟපෑම කියන වචනේ ඇහෙද්දී හැංගෙනවා – Ammai Puthai – JWID