ඒ කාලේ ගුවන් විදුලිය උගතුන්ගේ පාරාදීසයක් වගේ – නිරංජලා සරෝජනී – Mathakada – JWID