හුඟක් අයට මාත් එක්ක වැඩි කල් ඉන්න අමාරුයි – Shehani Kahandawala Vs Kavindya Adikari – JWID