ලංකාවේ හැම චැනල් එකකටම රියැලිටි පුරුදු කලේ සිරස – Tharu Irida (තරු ඉරිදා)