මම යන යන තැන නාගන්නවා – Cook Pakshaya (කුක් පක්‍ෂය) – Episode 09