පොඩි කාලේ ක්‍රශ් එක අවුරුදු 17 කට පස්සේ හම්බවුනාම – Tharu Irida (තරු ඉරිදා)