කාන්තාවකට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ – වැනේසා ද සිල්වා,අප්සාරි තිලකරත්න,මිෂෙල් දිල්හාරා