අවුරුදු 17 කට පසු Super Star Set එක එකම වේදිකාවක – Nil Nuwan Pinbarai – Tharu Irida