සමන්ප්‍රිය මන්ත්‍රීතුමාගේ රඟපෑම් – Cook Pakshaya (කුක් පක්‍ෂය) – Episode 08