මේ තරුණ ළමයි ඔක්කොම මට අභියෝගයක් වුනා – V Clapper – Knockouts – The Voice Sri Lanka S2