ආපු ගමන දිහා හැරිලා බලනකොට හිතෙනවා අපි දිනලා ඉවරයි කියලා – V Clapper – Knockouts – The Voice