වයස පැත්තකින් තියලා තරුණ කොල්ලෝ එක්ක ගඟේ මැදට ගිහින් තමයි මම නෑවේ – Nethalie Nanayakkara