ගයාශාන්ගේ බිරිඳගේ ඉල්ලීම – Cook Pakshaya (කුක් පක්‍ෂය) – Episode 03