රතිඳු කියන නමේ තේරුමටවත් සාධාරණයක් නොකරන රැට්ටා – Ratta – Ammai Puthai