මිශ්‍ර පාසලේ ‘පෙම් කැකුළ පිපී’ සින්දුව කියලා හොඳට බැනුම් අහගත්තා – Ramya Wanigasekara