පෙනීම නැති වුණ, පෙනීම අඩු වුණ ඇසකට පෙනීම ලබා ගත හැකි ක්‍රම – Nirogi