මෙයාගෙ කපටිකම කියන්නේ මුලින්ම අල්ලගත්තේ මගේ අම්මවයි තාත්තවයි.. – Happy Family