ගොදුරක් නොවෙන්න..දඩයම්කරුවෙක් වෙන්න..’චන්දෝලි’ සතියේ දිනවල රාත්‍රී 7.30 – JWID