අපේ අම්මා කිසිම මනුස්සයෙක්ගේ වැරැද්දක් දකින්නේ නැති කෙනෙක් – JWID