2002 දී ජිම් එකකට ගියපු උදය අද ලෝකයක් පිළිගත් ක්‍රීඩකයෙක් – Dinana Jeewitha