අයියණ්ඩියේ නුඹ ඇවිදින් ගිය දවසේ” ගීතයේ ඔබ නොදුටු පැතිකඩ – Nirogi – JWID