අපි ඉස්සර විවාද පුහුණුවීම් තියන්නේ පාන්දර පහට – Dinana Jeewitha