නදිනිගෙයි සුරේනිගෙයි යාළුකමට පොත පෙරළුණු හැටි – Artist Challenge