අතහැරීම, ඉවසීම, දරාගැනීම වගේ හැමදේම මම ඉගෙන ගන්නේ තාත්තගෙන් – Thaththai Duwai