වාර්ෂිකව ලදරු ලාදුරු රෝගීන් 200ක් පමණ වාර්තා වෙනවා – Nirogi – JWID