ප්‍රශ්නයෙ කොටසක් වෙන්නෙ නැතුව පිළිතුරේ කොටසක් වෙන්න.. JWID