මගේ ආදරය, විවාහය වගේ හැමදේම මට ලැබෙන්නේ සිරස නිසා – රෝස පාට හීන – JWID