ලෝක ජනගහනයෙන් මිලියන 537 ක් පමණ දියවැඩියා රෝගීන්.. ඔබත් අවදානමේ… – Nirogi – JWID |