ගීතය ගයන්න ගිය ලතා වල්පොල නතර වුනේ ප්‍රේමයේ ආරම්භය ලඟ – JWID – Mathakada