දුරකථන, පරිගණක වල එළිය ඔබේ දරුවාගේ ඇස් වලට කොතරම් බලපානවද? Nirogi Segment – JWID