ජලය ඇතුළුව සෞඛ්‍යමය දියර වර්ග ලීටර දෙකක් දිනකට අනිවාර්යයි Nirogi Segment – JWID