දිනක්ෂිට හමුවූ ලංකාවේ ලාබාලතම රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනිය