කොළඹ කොච්චිකඩේ ශාන්ත අන්තෝනි සිද්ධස්ථානයේ 188 වන වාර්ෂික මහා මංගල්‍යය – දිව්‍ය පූජාව සජීවිව