අපිට රහස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා.එකක් රහ වෙනවා, අනික වහ වෙනවා – Wasana Maithree – Episode 05