ලෝක දෘෂ්ඨි දිනය වෙනුවෙන් කල විශේෂ වැඩසටහන – Jeevithayata Idadenna – 2021.10.14