උතුම් ප්‍රේමයක සිතුම් පාරමිතාව… – Kiya Denna Adare Tharam