කුරුළුව පැහැරගැනීමට ආ කල්ලියට නයා ගහයි – Neela Pabalu